Vorige week werd het Deltaprogramma 2019 namens het kabinet door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer aangeboden. Uit het persbericht van de rijksoverheid blijkt dat klimaatverandering ook in Nederland voor grote problemen kan zorgen. Wat zijn de gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland?

“Het nakomen van de Parijse klimaatafspraken is daarbij van groot belang.”

“Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. De extremen van het weer kunnen in ons laaggelegen land grote effecten hebben. Tegelijkertijd kunnen nieuwe ontwikkelingen zoals de zeespiegelstijging en de bodemdaling de opgaven van het Deltaprogramma vergroten. Om onze delta veilig en leefbaar te houden moeten we voortvarend verder blijven werken aan het Deltaprogramma en tegelijkertijd adaptief inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Het nakomen van de Parijse klimaatafspraken is daarbij van groot belang.”

 

Stormvloedkering Maeslantkering

 

“Ook laat de verkenning zien dat bij een opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden, zoals afgesproken in het Parijs Akkoord, de zeespiegel in Nederland in 2100 met maximaal 1 tot 2 meter kan stijgen. De opgaven voor waterveiligheid en zoetwater zijn in dat geval omvangrijker dan tot nu aangenomen in het Deltaprogramma, maar met de nodige aanpassingen van het beleid beheersbaar. Bij een extremere zeespiegelstijging, die kan optreden als het Parijs Akkoord niet gehaald wordt, lijken meer fundamentele keuzes over de bescherming en inrichting van onze delta in de loop van deze eeuw onvermijdelijk. Dit illustreert het grote belang van het nakomen van de Parijse klimaatafspraken.”

Persbericht Rijjksoverheid: Deltaprogramma 2019

“…de zeespiegel in Nederland in 2100 met maximaal 1 tot 2 meter kan stijgen”

Maar hoe zien de gevolgen van zeespiegelstijging in Nederland er dan uit? Wat gebeurt er bij 1 meter stijging van onze zeespiegel zonder Deltaprogramma? Volgens de laatste berekeningen van NASA zou de helft van Nederland onder water komen te staan. Het Deltaprogramma is een luxe die wij hier in Nederland hebben, helaas geldt dat niet voor veel derde wereldlanden die met dezelfde problemen van klimaatverandering te maken krijgen.